När du använder vår hemsida lagrar vi vissa personuppgifter. Främst för att underlätta för dig och för att ge statistik till oss.Läs vår personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 1. Allmänt
  1. Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur Rosengård Fastighets AB, org.nr. 559085-4708, Box 8076, 200 41 Malmö (”Rosengård fastigheter”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.
  2. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du surfar på vår webbsida, blir hyresgäst hos oss, använder ”mina sidor” eller kontaktar oss samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.
  3. Den här personuppgiftspolicyn beskriver, bland annat, vilken information vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den här personuppgiftspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
  4. Rosengård fastigheter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 2. Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
  1. Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person, till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress (”Personuppgifter”).
  2. Rosengård fastigheter samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du besöker vår webbplats:
   1. Information om hur just du använder vår webbsida och tjänsten ”mina sidor”; och
   2. teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder, till exempel telefon, surfplatta eller dator samt operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.
  3. Rosengård fastigheter samlar också in sådana personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du kontaktar oss genom till exempel e-post eller telefon såsom namn, e-postadress, telefonnummer och annan information om dig själv som du uppger.
  4. Om du har sökt bostad genom Boplats Syd och har blivit erbjuden en lägenhet hos oss så kommer vi att samla in Personuppgifter om dig från Boplats Syd för att kunna kontakta dig och visa lägenheten. Vi kan också komma att hämta in en kreditupplysning samt kontakta referenspersoner som du uppger för att kunna bedöma dig som hyresgäst.
  5. Om du är en hyresgäst till oss kommer vi att samla in och behandla sådana Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera hyresförhållandet, såsom kontaktuppgifter, information om hyresobjektet och eventuella uppgifter om störningar, incidenter eller obetald hyra. Om du som hyresgäst till oss väljer att använda dig av tjänsten ”mina sidor” kommer vi även behandla Personuppgifter såsom ditt lösenord till ”mina sidor”.
 3. Varför behandlar vi dina personuppgifter? Rosengård fastigheter behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
  1. för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida;
  2. för att analysera hur du använder vår webbsida och på så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan;
  3. för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss;
  4. om du är intresserad av att hyra ett hyresobjekt – för att kunna kontakta dig, visa hyresobjektet för dig och för att bedöma dig som hyresgäst;
  5. om du är en hyresgäst – för att kunna administrera ditt hyresavtal, t.ex. genom att skicka ut hyresavier och genomföra reparationer och service;
  6. om du är en hyresgäst – för att kunna skicka ut information till dig om ditt boende;
  7. om du är en hyresgäst – för att kunna administrera automatiska låssystem för att underlätta hantering av nycklar;
  8. om du är en hyresgäst – för att kunna ta tillvara våra rättsliga intressen, t.ex. när det gäller registrering av störningar, incidenter eller obetald hyra; och
  9. för att kunna uppfylla krav enligt lag.
 4. Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter
  1. Rosengård fastigheter behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder.
  2. Berättigat intresse
  3. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina Personuppgifter såsom teknisk data och IP-adress när du surfar på vår webbsida är att behandlingen är nödvändig för Rosengård fastigheters berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra vår webbsida. När du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina Personuppgifter baserat på Rosengård fastigheters berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har efterfrågat.
  4. Fullgörande av avtal
  5. Om du är eller vill bli hyresgäst hos Rosengård fastigheter eller något av våra helägda dotterbolag (till exempel Culture Casbah Östra Fastighets AB eller Culture Casbah Västra Fastighets AB), behandlar vi dina Personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra hyresavtalet med dig. Våra dotterbolag äger fastigheter men bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Det är därför Rosengård fastigheter som är ansvarig för att uppfylla våra helägda dotterbolags åtaganden gentemot dig som hyresgäst. För att vi ska kunna tillhandahålla dig den lägenhet eller lokal som du vill ha behöver vi också behandla till exempel Personuppgifter om vem du är, dina kontaktuppgifter och vilket hyresobjekt avtalet avser. För att kunna säkerställa att våra hyresgäster uppfyller de krav som uppställs i hyresavtalet och i lag samt för att ta tillvara på Rosengård fastigheters rättsliga intressen kan vi också behandla personuppgifter om våra hyresgäster såsom störningar, incidenter eller obetald hyra.
  6. Rättslig skyldighet
  7. Rosengård fastigheter kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lag eller myndighetskrav. Den lagliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för att Rosengård fastigheter ska kunna uppfylla lagkrav som åligger oss.
 5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  1. Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy.
  2. Rosengård fastigheter sparar inte dina personuppgifter efter det att ditt hyreskontrakt har löpt ut, om det inte behövs för att följa lagkrav, för att bevaka Rosengård fastigheters rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process, eller för något annat berättigat intresse. Personuppgifter om försenade hyresinbetalningar eller störningar sparas endast under sådan tid som behövs för att Rosengård fastigheter ska kunna ta ställning till om någon särskild åtgärd behöver vidtas, dock aldrig längre än två år.
 6. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till
  1. Rosengård fastigheter kommer inte sälja eller låna ut dina personuppgifter till utomstående aktörer. Rosengård fastigheter kan dock komma att dela dina personuppgifter med andra bolag i koncernen eller sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Sådana samarbetspartners eller koncernbolag kan få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt oss i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 3 ovan, men de får aldrig använda dina personuppgifter för något annat ändamål.
  2. Rosengård fastigheter kommer inte föra över dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.
  3. Personuppgifter kan lämnas ut av Rosengård fastigheter om det krävs enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.
 7. Skyddet av dina personuppgifter Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Rosengård fastigheter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Rosengård fastigheter sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som du lämnar via Internet kan Rosengård fastigheter komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana Personuppgifter över Internet till våra servrar. Rosengård fastigheter säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.
 8. Dina rättigheter
   Tillgång, ändringar och tillägg
  1. Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag (det vill säga en lista) över den behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter.
  2. Begränsning, radering och dataportabilitet
  3. Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be Rosengård fastigheter begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
  4. Invändningar
  5. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning (se ovan under punkten 4.2). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
  6. Förfrågningar och klagomål
  7. Tveka inte att kontakta Rosengård fastigheter om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 9).
  8. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående Rosengård fastigheters behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.
 9. Kontaktinformation Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Rosengård Fastighets AB, Box 8076, 200 41 Malmö eller mejla oss på: info@rosengardfastighet.se.